Svenska Vinbolagets miljöpolicy


Vi arbetar med ett levande underverk som naturen ger oss, vilket gör att vi hela tiden strävar efter att bevara och agera därefter. Oavsett vilka leverantörer vi samarbetar med är deras miljöpolicy mycket viktig. I allt från våra brevpapper, kuvert, visitkort och kartonger, till våra valda transportleverantörer, ligger miljömedvetandet i centrum. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Svenska Vinbolaget följer alltid, som absoluta lägsta nivå, tillämpliga lagkrav vid miljöaspekter.

 

Miljöaspekter
Vi på Svenska Vinbolaget har identifierat följande områden som de viktigaste ur miljösynpunkt och i vårt miljöarbete:

 

Återvinning
I det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper och emballage. Företaget strävar efter att minska mängden avfall, och det som uppkommer återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Inköp
Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som vi på Svenska Vinbolaget kan minska vår miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och tjänster vägs miljö in som en parameter. Vi vill alltid att förbrukningsvaror som köps in har någon av de väletablerade miljömärkningarna.

Energi
I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Svenska Vinbolaget arbetar både för att minska energiförbrukningen och för att den energi som används ska var miljömärkt.

Vingårdarna
Svenska Vinbolagets leverantörer, d.v.s. vingårdarna, arbetar aktivt för att inte påverka miljön i någon negativ riktning. Vid våra inköp och möten med vingårdarna är det en självklarhet för oss att dessa frågor kommer upp på agendan.

Resor
Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon åtgärd är rimlig att genomföra. Vi väger alltid val av färdmedel, exempelvis tåg istället för flyg, videokonferenser istället för resor och ser gärna fordon med lägre miljöpåverkan.

 

Miljömål och egenkontroll
Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa. Varje år ska kontroll genomföras för att se till att miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet upprättas en aktionsplan. Ansvarig för denna egenkontroll är bolagsledningen för Svenska Vinbolaget.